نمی‌دانم چه شد یاران !

من مرگ را دیده‌ام

در دیداری غمناک ، من مرگ را به دست سوده‌ام .

من مرگ را زیسته‌ام،

با آوازی غمناک

                   غمناک

و به عمری سخت دراز و سخت فرساینده...

دردا که مرگ

نه مردن شمع و

نه باز ماندن ساعت است،

نه استراحت آغوش زنی

که در رجعت جاودانه

                        بازش یابی...

آری، مرگ

            انتظاری خوف انگیز است ؛

انتظاری

        که بیرحمانه به ظول می‌انجامد .

                                                                   " شاملو      ١٣۴٣ "

 

/ 1 نظر / 15 بازدید

مرگ آن نیست که در انتظارش باشی مرگ آن است که در انتظار است.انتظاری روشن فارق ازاین ظلمت تاریک کور صبحی ست که پایانی ندارد مرگ دیده ایست بر چشمان بسته. مرگ پایان گذر است دشتی در آنجا ست خالی از هر کرکس پیر وخالی از هر گرگ زخمی آری مرگ پایان خوف است دیدنش اجازه می خواهد.دست من و تو نیست.