در گذشته ، چون زن آبستنی که زادنش نزدیک بود می مرد . او را در گور می نهادند و شخصی را روی گور می گماشتند . نی یا لوله ای از درون گور به بیرون می گذاشتند تا چون کودک زاده شود صدایش از آن لوله شنیده شود .

آنگاه گور را بشکافند و کودک را بیرون آورند . عامه این کودک را گورزا می گفتند و معنقد بودند که چنین کودکی کوتاه قد خواهد شد .

                                                                 ( فرهنگ معین - دکتر محمد معین )

قد و قواره این کودک را به راستی زمان مشخص خواهد کرد .

/ 1 نظر / 6 بازدید
رویابیژنی

از این نوشته ات ترسیدم. آخه هنوز هوا کاملن روشن نشده و من توی گورم.